Algemene Voorwaarden

SENSIZ – Trajecten leefstijlcoaching en massages en pijnbehandelingen zoals aangeboden op de website (Versie februari 2023)

SENSIZ is een eenmanszaak gedreven door Ilona Noordam, opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57826692. SENSIZ werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

NB. Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt voor zowel consumenten als zakelijk afnemers (bedrijven). Daar waar specifieke bepalingen enkel gelden voor de ene of de andere doelgroep, zal dit altijd uitdrukkelijk worden vermeld.

SENSIZ
Curieplaats 163
3069 HD Rotterdam
www.sensiz.nl
E. |
M. 06 – 81 40 74 73

1. Definities
a) Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
b) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
c) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
d) Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop.
e) Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die SENSIZ ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
f) Offerte: Elke aanbieding van SENSIZ die wordt gedaan aan opdrachtgever, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
g) Opdracht: De dienstverlening of het product dat door SENSIZ geleverd wordt.
h) Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (consument) of rechtspersoon (bedrijf) met wie SENSIZ de overeenkomst sluit.
i) Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
j) Schriftelijk: Alle communicatie tussen SENSIZ die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.
k) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen SENSIZ en opdrachtgever waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product SENSIZ tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
l) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SENSIZ geen invloed kan uitoefenen en waardoor SENSIZ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.
m) Partijen: SENSIZ en de opdrachtgever samen.
n) Vergoeding: Het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken.

2. Algemeen
1. SENSIZ richt zich met name op het geven van tafel- en stoelmassages (ook voor bedrijven) voor ontspanning en pijnvermindering. Pijnbehandelingen voor mensen met chronische pijnklachten. Leefstijlcoaching 1 op 1 en online leefstijlcoaching. Alles in de meest ruime zin van het woord.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (toekomstige) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SENSIZ en een opdrachtgever, waarop SENSIZ deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
4. Door de volgende zaken verklaart opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat:
* (online) ondertekening of goedkeuring van een offerte of overeenkomst (waarbij de voorwaarden zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
* schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking (waarbij de voorwaarden vooraf zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze voorwaarden); of
* mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking.
Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst SENSIZ altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en zal terstond een versie nazenden.
5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met SENSIZ, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’, oftewel de bedoeling, van deze voorwaarden.
7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand na (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van SENSIZ inclusief deze algemene voorwaarden. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
3. SENSIZ kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Alle offertes en prijsopgaven door SENSIZ zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
5. Eveneens heeft SENSIZ te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren. De opdrachtgever heeft dan nadat dit kenbaar is gemaakt 7 dagen het recht om af te zien van de overeenkomst. Een jaarlijkse indexering, maar ook indien aantoonbaar inkoopprijzen zijn verhoogd, zijn altijd redenen tot een prijswijziging en geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
6. De in de offerte vermelde prijzen zijn voor consumenten inclusief Btw en voor bedrijven exclusief Btw, afhankelijk van het type klant, tenzij anders aangegeven.
7. Als de aanvaarding door de opdrachtgever op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is SENSIZ daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij SENSIZ anders aangeeft.
8. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
9. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan SENSIZ verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

4. De uitvoering van de overeenkomst
1. SENSIZ zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van SENSIZ.
3. Van de opdrachtgever wordt volledige commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het welslagen van de behandelingen.
4. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. De behandeltrajecten die SENSIZ uitvoert, kunnen tot positieve (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan dat de opdrachtgever meer leiderschap toont, kiest voor zichzelf tot het verbreken van relaties of het aangaan van een nieuwe functie. Mochten deze beslissingen/eigen initiatieven van de opdrachtgever op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan SENSIZ hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
6. SENSIZ heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.
7. De looptijd en duur van de overeenkomst kan verschillen en wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

5. Inschakelen van derden
1. SENSIZ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Indien de opdrachtgever derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal SENSIZ zo nodig communiceren.

6. Betaling(svoorwaarden)
1. SENSIZ houdt een betaaltermijn aan voor bedrijven van 30 dagen en voor consumenten 7 dagen, na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
2. Betalingen voor losse behandelingen worden voldaan meteen na afloop van de behandeling via een betaalverzoek via WhatsApp of via pinapparaat.
3. Betaling voor de online training Jouw Leefstijl in balans vindt vooraf plaats middels iDeal.
4. Facturatie gebeurt zowel voorafgaand als na afloop van de dienst. Dit wordt altijd vooraf gecommuniceerd.
5. In onderling overleg bestaat de mogelijkheid om traject (en) in termijnen te betalen.
6. De eventuele kosten die SENSIZ voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.
7. Als de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
8. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door SENSIZ een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
9. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft SENSIZ het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten. SENSIZ is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.
10. Indien hetgeen in artikel 8, lid 7, zich voordoet, heeft SENSIZ het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.
11. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
12. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft SENSIZ het recht de opdracht meteen te stoppen. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.
13. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij SENSIZ. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
14. Bij bestaande klanten kan SENSIZ besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

7. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)
1. Zowel SENSIZ als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
I.i) een verzoek tot faillissement;
I.ii) (voorlopige) uitstel van betaling;
I.iii) of schuldsanering;
wordt ingediend, zonder enige verplichting van SENSIZ tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
2. SENSIZ heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen. Deze bestaan uit alle tot dan toe kosten en de redelijke kosten van gederfde winst.
3. Het annuleren van een boeking/afspraak voor een massage of pijnbehandeling kan kosteloos 24 uur van te voren. Binnen 24 uur heeft SENSIZ het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera. Alleen SENSIZ kan hierover met opdrachtgever alternatieve afspraken maken.
4. SENSIZ heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.
5. Is SENSIZ toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal SENSIZ zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. SENSIZ zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

8.Herroepingsrecht en uitsluiting herroepingsrecht
NB. Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten
1. Bij de koop op afstand van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende maximaal 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Online training: bij de herroeping van de online training Jouw leefstijl in balans, zal de toegang tot de online omgeving per direct worden ontzegd.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de SENSIZ bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending, voor zover van toepassing, voor zijn rekening. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door SENSIZ of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
4. Voor zover van toepassing, is bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever zelf, de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
5. Als de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal SENSIZ dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
6. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
7. SENSIZ kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor diensten zoals omschreven in lid 8 en 9.
8. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtgever dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
9. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren diensten die direct worden geleverd, voor zover:
– de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtgever; en
– de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van herroeping.

9.Overmacht

  1. SENSIZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. SENSIZ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  3. Als SENSIZ ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft SENSIZ het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  4. In geval van overmacht zal SENSIZ zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

10. Aansprakelijkheid
De leden 1 t/m 6 gelden alleen voor zakelijke afnemers:
1. SENSIZ is uitsluitend aansprakelijk jegens opdrachtgever voor toerekenbare, directe schade.
2. SENSIZ is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is SENSIZ aansprakelijk tot de factuurwaarde, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. SENSIZ is bovendien slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont schade te hebben geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).
4. Aansprakelijkheid van SENSIZ, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
6. Bovenstaande leden gelden in alle gevallen tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van SENSIZ.
7. SENSIZ is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door SENSIZ ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
8. Je vrijwaart SENSIZ tegen hetgeen in lid 7 beschreven. Je stelt SENSIZ schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen (en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen).
De onderstaande leden gelden uitsluitend voor consumenten:
9. Indien SENSIZ aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dan wel de gegevens die door opdrachtgever ter hand zijn gesteld;
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
c. fouten of tekortkomingen van door of namens SENSIZ ingeschakelde derden;
d. Overmachtssituaties;
tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.
10. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SENSIZ slechts aansprakelijk voor het bedrag dat de verzekeraar uitkeert en mocht dit onverhoopt niet zo zijn, tot vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere andere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
11. Aansprakelijkheid van SENSIZ, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is geheel uitgesloten.
12. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van SENSIZ of er een wettelijke verplichting hiertoe geldt, is de aansprakelijkheid van SENSIZ tot de vergoeding van SENSIZ voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13. SENSIZ is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door SENSIZ ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de opdrachtgever zijn ingeschakeld.
14. Je vrijwaart SENSIZ hiertegen en stelt SENSIZ schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

11. Welzijn
1. De opdrachtgever verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten van SENSIZ.
2. Als de opdrachtgever twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van SENSIZ doorslaggevend.
3. De opdrachtgever is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van SENSIZ en kan SENSIZ niet aansprakelijk stellen voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan SENSIZ gerelateerde diensten.

12. Intellectuele eigendomsrechten
De opdrachtgever mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door of namens SENSIZ geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest (al dan niet met inschakeling van derden) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.

13. Klachten
1. De opdrachtgever dient bij een (mogelijk) tekortschieten van SENSIZ in de uitvoering van de overeenkomst, SENSIZ hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.
2. SENSIZ moet eerst in de gelegenheid worden gesteld de tekortkoming(en) binnen een redelijke termijn te herstellen.
3. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. SENSIZ is aangesloten bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg. SENSIZ zal eerst de klacht proberen minnelijk op te lossen. Mochten partijen niet tot een tevreden afhandeling komen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te legen aan de klachtencommissie.

14. Geheimhouding en privacy/AVG
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
– SENSIZ verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
– de informatie algemeen bekend wordt;
– SENSIZ optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
4. Persoonsgegevens die SENSIZ verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. SENSIZ houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

15. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid
1. SENSIZ is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van SENSIZ.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van SENSIZ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. SENSIZ behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

Ilona Noordam – SENSIZ – Algemene voorwaarden februari 2023